Главная страница

програма практики 3 курс 01.11.2012. Програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу стоматологічного факультету


Скачать 0,58 Mb.
НазваниеПрограма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу стоматологічного факультету
Анкорпрограма практики 3 курс 01.11.2012.doc
Дата01.01.2018
Размер0,58 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлапрограма практики 3 курс 01.11.2012.doc
ТипПрограма
#38756
страница2 из 2
Каталогnothpheratu

С этим файлом связано 8 файл(ов). Среди них: forma_registratsii_v_proekte.doc, програма практики 3 курс 01.11.2012.doc, 2015-rus.pdf, programma_Kyoln_stomatologicheskaya_poezdka_mar.pdf, 2015-en.pdf, 36th_International_Dental_Show_opisanie.pdf.
Показать все связанные файлы
1   2

Київ – 2012


Програма складена колективом співробітників Національного медичного університету імені О.О.Богомольця:

Л.О.Хоменко, д.мед.н., професор, зав. кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань;

А.В.Борисенко, д.мед.н., професор, зав. кафедри терапевтичної стоматології;

Т.А.Шумінська, к.мед.н., асистент кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань;

Л.І.Тивоненко, к.мед.н., асистент кафедри терапевтичної стоматології;

О.Д.Головчанська, заст. декана з виробничої практики, к.мед.н., асистент кафедри терапевтичної стоматології

Р.І.Ільницький, заст. декана з виробничої практики, доцент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету
Під загальною редакцією декана з виробничої практики, д.мед.н., професора Ф.О.Тишка
Програма підготована на основі Програми виробничої практики для студентів третього курсу стоматологічного факультету вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації, розробленої фахівцями ВДНЗ України «УМСА», затвердженої МОЗ України.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма лікарської виробничої практики для студентів 3-го курсу стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О.Богомольця (IV рівень акредитації) складена для спеціальності 7.110106 «Стоматологія» напряму підготовки "Медицина". Програма навчальної дисципліни складена відповідно до таких нормативних документів:

- освітньо-професійної програми підготовки фахівців (ОПП) та освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ), затверджених наказом МОН України від 28.07.2003 р. №504;

- наказу МОЗ України від 08.07.2010 р. №541 «Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар-стоматолог» у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю «стоматологія», затвердженого наказом МОЗ України від 07.12.2009 р. №929;

- наказу МОЗ України від 31.01.2003 р. №148 «Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти»;

- рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затверджених наказом МОЗ України від 24.03.2004р. №152 «Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004р. №492 «Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін»;

- інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студента за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів.//Київ: Книга плюс, 2005).

Відповідно до навчального плану, проходження виробничої лікарської практики для студентів 3 курсу стоматологічних факультетів передбачено, коли студент набув знання з основних клінічних дисциплін (пропедевтики терапевтичної стоматології, пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології, профілактики стоматологічних захворювань, фармакології), з якими інтегрується програма виробничої практики. У свою чергу, практика формує засади подальшого вивчення студентом клінічних дисциплін – терапевтичної стоматології, стоматології дитячого віку, що зумовлює інтеграцію з цими дисциплінами "по вертикалі" та формування умінь застосовувати знання в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонської декларації.

Згідно з наказом МОЗ України від 08.07.2010 р. №541 обсяг виробничої лікарської практики складає: кредитів ECTS – 7; годин всього –210.
Структурований план виробничої лікарської практики для студентів

3-го курсу стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця

Структура виробничої практики

Кількість годин/

кредитів ЕСТS

Рік навчання

Вид контролю

Модуль 1.

Профілактика стоматологічних захворювань

105/

3,5

3-й

Поточний контроль.

Підсумковий модульний контроль

Модуль 2.

Терапевтична стоматологія.

105/

3,5

3-й

Поточний контроль.

Підсумковий модульний контроль

Усього

210/7
Виробнича практика лікарська (4 тижні, аудиторні години визначаються за чинним положенням про виробничу практику) проводиться в літній період. Практика передбачає опанування студентами практичниих навичок, яке контролюється керівниками – викладачами профільних кафедр та керівниками виробничої практики від бази. Поточна навчальна діяльність студентів оцінюється керівниками – викладачами профільних кафедр вищого навчального закладу.

Видами навчальної діяльності студентів під час лікарської практики в стоматології є:

а) практичні заняття;

б) самостійна робота студентів (СРС);

в) індивідуальна дослідницька робота студента (ІДРС).
Обсяг аудиторної практичної роботи з модулю 1 «Профілактика стоматологічних захворювань» складає 60 акад. год.(68,5%).

Обсяг самостійної роботи студентів складає 45 акад. год. (31,5%). Вона включає:

 1. підготовку до практичних занять (30год)

 2. підготовку рефератів, санітарно-просвітницьку роботу (12 год)

 3. підготовку до підсумкового модульного контролю (3 год.).


Обсяг аудиторної практичної роботи з модулю 2 «Терапевтична стоматологія» складає 60 акад. год. (68,5%).

Обсяг самостійної роботи студентів складає 45 акад. год. (31,5%). Вона включає:

 1. підготовку до практичних занять (30 год)

 2. підготовку рефератів, санітарно-просвітницьку роботу (12 год)

 3. підготовку до підсумкового модульного контролю (3 год.).Підсумковий контроль засвоєння модуля виробничої практики лікарської відбувається в останній день практики після її завершення. Контроль модуля 1 проводиться викладачами кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань у присутності керівника від бази практики. Контроль модуля 2 проводиться викладачами кафедри терапевтичної стоматології у присутності керівника від бази практики.


МОДУЛЬ 1. ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

 1. Мета проведення лікарської практики з

профілактики стоматологічних захворювань

полягає у закріпленні практичних навичок у межах цілей, визначених у освітньо – професійній програмі підготовки фахівців за спеціальністю 7.110106 «Стоматологія»:

 • планування заходів по дотриманню здорового способу життя, особистої гігієни та впровадження їх у практику охорони здоров’я;

 • визначення факторів ризику основних стоматологічних захворювань та їх ускладнень;

 • використання принципів профілактики стоматологічних захворювань та їх ускладнень;

 • обґрунтування необхідності проведення гігієнічних заходів з профілактики стоматологічних захворювань;

 • планування заходів для запобігання розповсюдження стоматологічних захворювань, оцінювати їх ефективність;

 • планування первинної та вторинної профілактики найпоширеніших стоматологічних захворювань у дітей різного віку;

 • проведення заходів щодо профілактики основних стоматологічних захворювань;

 • проведення профілактичних заходів у диспансерній групі з факторами ризику;

 • формування диспансерних груп хворих;

 • формування груп здорових людей, що підлягають диспансерному нагляду стоматолога (діти, підлітки, вагітні, представники професій, що мають проходити обов’язковий диспансерний огляд);

 • призначення індивідуальних термінів диспансеризації у стоматолога;

 • здійснення епідеміологічного аналізу стоматологічної захворюваності населення, виявлення груп ризику, територій ризику, факторів ризику;

 • проведення заходів з профілактики стоматологічних захворювань (масової та індивідуальної, загальної і місцевої, медикаментозної і не медикаментозної);

 • визначення тактики обстеження та первинної профілактики здорових осіб, що підлягають диспансерному нагляду;

 • визначення тактики обстеження та вторинної профілактики хворих, що підлягають диспансерному нагляду;

 • вміння на підставі даних санітарно-профілактичної установи шляхом співставлення з існуючими нормативами та стандартами визначати негативні фактори навколишнього середовища;

 • вміння на підставі офіційних даних шляхом співставлення з середньостатистичними показниками проаналізувати стан здоров’я певного контингенту;

 • вміння на підставі даних про стан навколишнього середовища та стан здоров’я певного контингенту визначити наявність зв’язку між ними;

 • вміння на підставі підставі даних про зв'язок між станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного контингенту розробляти профілактичні заходи;

 • вміння готувати щомісячний звіт про особисту виробничу діяльність, використовуючи офіційні облікові документи, за узагальненою формою;

 • вміння на підставі нормативних документів вести медичну документацію щодо пацієнта та контингенту населення (медичну карту стоматологічного хворого, карту диспансерного нагляду, щоденник обліку виконаної роботи, зведену відомість), використовуючи стандартну технологію. 1. Зміст програми виробничої практики лікарської з профілактики стоматологічних захворювань


Основні обов’язки та професійні дії лікаря-стоматолога:

 • вміти застосовувати принципи медичної деонтології у профілактичній стоматологічній роботі з пацієнтами різних вікових категорій;

 • визначати основні структурні підрозділи організації стоматологічної лікувально - профілактичної допомоги дитячому населенню України;

 • володіти сучасними методами та принципами санітарно-протиепідемічної роботи у стоматологічній профілактичній практиці;

 • вміти проводити профілактичний огляд пацієнтів різних вікових категорій;

 • проводити індексну оцінку гігієнічного стану, рівня ураження твердих тканин зубів та пародонта;

 • визначати основні чинники карієсогенної ситуації у порожнині рота та шляхи профілактичного впливу на неї;

 • демонструвати вміння заповнювати необхідну документацію: стоматологічну амбулаторну карту, карту з оцінки стоматологічного статусу, щоденник виробничої практики, звіт студента про проходження виробничої практики;

 • оцінювати ремінералізуючу здатність та кислотостійкість емалі за ТЕР-тестом, КОШРЕ;

 • визначати фактори ризику основних стоматологічних захворювань;

 • планувати профілактичні заходи та оцінювати їх ефективність для запобігання розповсюдження стоматологічних захворювань;

 • демонструвати вміння призначати засоби індивідуальної гігієни та здійснювати їх підбір згідно стоматологічного та соматичного статусу пацієнта;

 • демонструвати на фантомі різні методи чищення зубів. Проводити індивідуальне навчання пацієнта методу чищення зубів згідно віку та стоматологічного статусу;

 • застосовувати методику контрольованого чищення зубів;

 • практично володіти технікою професійної гігієни порожнини рота;

 • вміти призначати комплекс засобів для екзогенної профілактики із застосуванням кальцій - , фтор-вмісних препаратів для різних груп населення;

 • вміти призначати комплекс засобів для ендогенної профілактики із застосуванням різних груп препаратів;

 • демонструвати аплікаційну техніку нанесення ремінералізуючих розчинів, лаків, гелів, паст;

 • проводити інвазивну та неінвазивну методику герметизації фісур;

 • застосовувати заходи та методи первинної та вторинної профілактики найбільш поширених стоматологічних захворювань;

 • демонструвати навички санітарно-просвітницької роботи під час профілактичного огляду пацієнтів. Підготувати схему - зразок уроку гігієни;

 • під час профілактичного огляду вміти визначати необхідність диспансерного нагляду за дитиною.


ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ МОДУЛЮ 1.

Профілактика стоматологічних захворювань”:


№№

з/пЗміст практичної підготовки

К-ть

годин

практичні

заняття

СРС

(включно

з ІДСР)

1.


Методи стоматологічного обстеження дитини. Алгоритм стоматологічного обстеження пацієнта. Суб’єктивні і об’єктивні методи діагностики. Запис зубної формули із урахуванням віку дитини.

Виявлення факторів ризику розвитку основних стоматологічних захворювань залежно від віку дитини та анатомо – фізіологічних особливостей будови порожнини рота.

6

4,5


2.


Визначення індексів карієсу із урахуванням віку дитини (КПВ, кп, КПВ+кп, КПВп, КПВ зубів).

Визначення гігієнічних індексів різних груп залежно від стоматологічного статусу та віку пацієнта (Федорової-Володкіної, Green-Vermillion, Silness-Loe).

Практичне застосування пародонтальних індексів, індексів кровоточивості залежно від віку пацієнта та ступеню розвитку хвороби пародонта (CPITN, CPI, PMA, PI, PBI, SBI).

6


4,5


3.


Практичне виявлення основних чинників карієсогенної ситуації у порожнині рота.

Практичне виявлення чинників, що впливають на формування та мінералізацію твердих тканин зубів у дитини. Оцінка кислотостійкісті емалі та ремінералізуючої властивості емалі за ТЕР-тестом, КОШРЕ.

6

4,5


4.


Практичне застосування засобів гігієни порожнини рота. Склад та властивості засобів гігієни, рекомендованих для догляду за порожниною рота.

Практичне застосування різних методів чищення зубів (стандартний метод, метод Басса, Фонесса, Чартера). Демонстраційне виконання їх на стоматологічних фантомах.

Вибір та призначення методів і засобів гігієни порожнини рота пацієнтам із ортодонтичною та хірургічною патологією.

Призначення методів і засобів гігієни порожнини рота пацієнтам із хворобами пародонта і слизової оболонки порожнини рота.

Практичне застосування методу контрольованого чищення зубів у пацієнта.

6

4,55.

Техніка професійної гігієни порожнини рота. Необхідний набір інструментів для механічних (мануального і апаратного) способів видалення зубних нашарувань.

6

4,5


6.

Основні форми санітарно - просвітницької роботи для різних категорій населення. Гігієнічне навчання та виховання у різних вікових групах дитячого населення. Підготувати та провести урок гігієни у дошкільному закладі.

6

4,5


7.


Особливості призначення кальцій–вмісних препаратів для екзогенної та ендогенної профілактики карієсу та некаріозних уражень у антенатальний та постнатальний період. Розробити схему призначень та виписати препарати кальцію.

Застосування фтор–вмісних препаратів, залежно від вмісту його у питній воді, для ендогенної та екзогенної профілактики карієсу та некаріозних уражень у різні періоди розвитку дитини.

6

4,58.


Техніка проведення ремінералізуючої терапії із використанням розчинів, лаків, гелів, паст.

Обґрунтування та практичне виконання неінвазивного методу герметизації фісур. Показання, протипоказання, терміни проведення, вибір матеріалу. Методика визначення глибини фісур.

Практичне виконання інвазивного методу герметизації фісур. Показання, протипоказання, термін проведення, вибір матеріалу.

6

4,5


9.

Використання методів диспансерного обліку у профілактичній роботі з дитячим населенням.

Комплексна система профілактики карієсу зубів. Основні елементи програми. Критерії оцінки ефективності впровадження програми профілактики карієсу зубів та захворювань пародонта.

6

4,5


10.

Підсумковий модульний контроль

6


4,5

Усього годин


60

45

105
Кредитів ECTS

3,5
 1. Перелік вмінь та практичних навичок

для підсумкового модульного контролю модуля 1 «Профілактика стоматологічних захворювань» та їх оцінювання

№№

з/п

Вміння та практичні навички

Оцінка в балах

1.

Продемонструвати визначення індексів карієсу у пацієнтів з тимчасовим, змінним та постійним прикусом: КПВ, кп, КПВ+кп, КПВп, КПВ зубів, оцінити інтенсивність та поширеність карієсу зубів у запропонованої групи дітей.

3

2.

Продемонструвати визначення гігієнічних індексів за Федоровим- Володкіною, Green-Vermillion, Silness-Loe. Оцінити гігієнічний стан порожнини рота пацієнта.

3

3.

Визначити пародонтальні індекси та індекси кровоточивості: CPI, PMA, PI, PBI, SBI. Оцінити стан тканин пародонту.

3

4.

Продемонструвати методику визначення ТЕР-тесту, КОШРЕ тесту, CRT-тесту.

3

5.

Підібрати засоби гігієни порожнини рота відповідно до стоматологічного і соматичного статусу, віку дитини.

4

6.

Продемонструвати володіння різними методами чищення зубів: стандартним, Басса, Фонесса, Чартера. Продемонструвати техніку виконання їх на фантомі.

4

7.

Продемонструвати методи виявлення зубних відкладень з використанням барвників. Провести контрольоване чищення зубів у дітей різного віку.

3

8.

Продемонструвати методику професійної гігієни порожнини рота.

3

9.

Призначити схему застосування кальцій- та фтор-вмісних препаратів залежно від вмісту фтору у питній воді для ендогенної та екзогенної профілактики карієсу у різні періоди розвитку дитини.

6

10.

Планувати заходи первинної та вторинної профілактики, використовуючи дані епідемічного аналізу стоматологічних захворювань у дітей різного віку.

6

11.

Провести опитування пацієнта стосовно режиму та характеру харчування. Надати практичні рекомендації щодо збалансованого раціонального харчування дитини.

3

12.

Провести герметизацію фісур за допомогою неінвазивного та інвазивного методу.

4

13.

Визначити тактику обстеження осіб, що підлягають диспансерному нагляду та призначити профілактичні заходи згідно з комплексною програмою профілактики.

3

14.

Продемонструвати засоби і методи санітарно - просвітницької роботи, використані під час профілактичної роботи.

6

15.

Підготувати і провести урок гігієни у дошкільному закладі.

6

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати на ПМК

80


МОДУЛЬ 2.ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ
1. Мета проведення виробничої практики лікарської з терапевтичної стоматології

полягає у закріпленні та удосконаленні знань і практичних навичок, отриманих студентами у межах цілей, визначених у освітньо-професійній програмі (ОПП) підготовки фахівця за спеціальністю «Стоматологія» 7.110106:

 • визначення змісту організації роботи терапевтичного стоматологічного відділення поліклініки;

 • дотримання лікувально-охоронного та забезпечення санітарно-гігієнічного режиму терапевтичного стоматологічного відділення поліклініки;

 • демонстрація знань методів стерилізації стоматологічного інструментарію та порядку догляду за ним;

 • знайомство з веденням обліково-звітної документації лікаря стоматолога-терапевта, виписування рецептів і знання вимог до умов зберігання медикаментозних препаратів, вміння пояснювати механізм впливу медикаментозних препаратів під час їх застосування в клініці терапевтичної стоматології;

 • призначення фізіотерапевтичних процедур та вміння пояснювати механізм їх впливу на стан твердих тканин зубів і оточуючих тканини при профілактиці карієсу та його ускладнень;

 • організація і проведення первинної та вторинної профілактики стоматологічних захворювань і диспансеризації стоматологічних хворих;

 • проведення клінічного обстеження хворих з ураженням твердих тканин зубів некаріозного походження, з карієсом, пульпітом, періодонтитом з використанням основних та додаткових методів обстеження, аналіз результатів обстеження пацієнта та встановлення попереднього клінічного діагнозу;

 • проведення попередньої оцінки стану слизової оболонки та органів порожнини рота за результатами об’єктивного обстеження;

 • проведення диференціальної діагностики карієсу та його ускладнень, некаріозних уражень;

 • складання плану лікування хворого на карієс, його ускладнення та некаріозні ураження залежно від форми, перебігу захворювання, віку та загального стану пацієнта;

 • володіння методами знеболення при лікуванні одонтопатології;

 • володіння методами препарування каріозних порожнин різних класів за Блеком з використанням різних стоматологічних інструментів;

 • володіння препаруванням порожнини зуба різними ендодонтичними інструментами із застосуванням основних методик;

 • володіння методиками роботи з пломбувальними матеріалами хімічного, світлового твердіння, пломбувальними матеріалами для тимчасових пломб і обтюрації кореневих каналів;

 • володіння методами діагностики та надання невідкладної допомоги на стоматологічному прийомі у лікаря стоматолога-терапевта;

 • оцінка стану гігієни порожнини рота за гігієнічними індексами та ефективності проведення гігієнічних заходів;

 • надання рекомендацій з гігієни порожнини рота з урахуванням індивідуальних особливостей хворого з одонтопатологією;

 • трактування та володіння основними принципами лікарської етики, медичної деонтології та фахової субординації.

Завданням виробничої лікарської практики з терапевтичної стоматології є закріплення знань та умінь, отриманих студентом при вивченні дисципліни, подальше поглиблення та вдосконалення практичних навичок з терапевтичної стоматології, формування професійних вмінь та навиків для прийняття самостійних рішень у виборі методів лікування на прийомі хворого, знайомство з організацією стоматологічної служби й умовами роботи лікаря-стоматолога на поліклінічному прийомі, а також закріплення навичок санітарно-просвітницької роботи.
2. Зміст програми

виробничої практики лікарської з терапевтичної стоматології
Основні обов’язки та професійні дії лікаря-стоматолога:

 • знати принципи організації надання стоматологічної допомоги пацієнтам в умовах відділення терапевтичної стоматології поліклініки;

 • знати і вміти застосовувати методи і засоби для клінічної, інструментальної діагностики;

 • знати тактику лікування основних найбільш поширених стоматологічних захворювань - карієсу та його ускладнень - в умовах поліклінічного прийому та вміння її застосовівати;

 • вміти діагностувати невідкладні стани та надавати необхідну медичну допомогу на прийомі у лікаря стоматолога-терапевта;

 • застосовувати принципи етики та деонтології у практиці лікаря стоматолога-терапевта.


ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ МОДУЛЮ 2.

Терапевтична стоматологія”:


№№

з/п

Зміст практичної підготовки

Кількість годин

Ауди-торна

СРС (з ІДРС)

1

Принципи організації роботи стоматологічного кабінету терапевтичного профілю. Техніка безпеки під час роботи в стоматологічному кабінеті.

6

4,5

2

Обліково-звітна документація лікаря-стоматолога терапевта.

6

4,5

3

Профілактика виникнення невідкладних станів у клініці терапевтичної стоматології (запаморочення, втрата свідомості, гіпертонічний криз, кропивниця, анафілактичний шок). Визначення провідних симптомів та надання невідкладної допомоги. Оцінка стану хворого.

6

4,5

4

Прийом хворого. Проведення основних методів обстеження пацієнта з карієсом (опитування – уточнення скарг, анамнезу захворювання, анамнезу життя; огляд - зовнішній, присінка порожнини рота, власне порожнини рота, зубних рядів, місця захворювання - причинного зуба: зондування, перкусія, пальпація слизової оболонки порожнини рота у проекції верхівки кореня, пальпація регіонарних лімфатичних вузлів. Проведення додаткових методів обстеження пацієнта з карієсом (термодіагностика, електроодонтодіагностика, рентгендіагностика), оцінка результатів. Заповнення медичної картки амбулаторного хворого. Проведення диференціальної діагностики карієсу. Встановлення діагнозу та визначення тактики лікування карієсу з урахуванням клінічного перебігу патології (гострий, хронічний, множинний, рецидивний, вторинний). Етапи лікування гострого, хронічного карієсу. Особливості лікування множинного карієсу Участь у диспансерному спостереженні пацієнтів.

6

4,5

5

Прийом хворого. Проведення основних методів обстеження пацієнта з пульпітом (опитування – уточнення скарг, анамнезу захворювання, анамнезу життя; огляд - зовнішній, присінка порожнини рота, власне порожнини рота, зубних рядів, місця захворювання - причинного зуба: зондування, перкусія, пальпація слизової оболонки порожнини рота у проекції верхівки кореня, пальпація регіональних лімфатичних вузлів). Проведення додаткових методів обстеження пацієнта з пульпітом (термодіагностика, електроодонтодіагностика, рентгендіагностика), визначення тригерних зон, обстеження місць виходу периферичних гілок трійчастого нерву (т.Валле), оцінка результатів. Інтерпретація рентгенограми. Проведення диференційної діагностики пульпіту. Заповнення медичної картки амбулаторного хворого. Встановлення діагнозу та визначення методу лікування пульпіту з урахуванням клінічного перебігу захворювання. Етапи лікування гострого, хронічного та загостреного хронічного пульпіту. Вибір методу знеболення та знеболюючого засобу. Перша допомога при гострому гнійному пульпіті та при загостренні хронічного пульпіту.

6

4,5

6

Прийом хворого. Проведення основних методів обстеження пацієнта з періодонтитом (опитування – уточнення скарг, анамнезу захворювання, анамнезу життя; огляд - зовнішній, присінка порожнини рота, власне порожнини рота, зубних рядів, місця захворювання - причинного зуба; зондування , перкусія, пальпація слизової оболонки порожнини рота у проекції верхівки кореня (визначення симптомів: Лукомського, Кроне, Мармассе, Шмрекера), пальпація регіональних лімфатичних вузлів. Проведення додаткових методів обстеження пацієнта з періодонтитом (термодіагностика, електроодонтодіагностика, рентгендіагностика), оцінка результатів. Інтерпретація рентгенограми. Проведення диференційної діагностики періодонтиту. Заповнення медичної картки амбулаторного хворого. Встановлення діагнозу та визначення методу лікування періодонтиту з урахуванням клінічного перебігу захворювання. Етапи лікування гострого, хронічного та загостреного хронічного періодонтиту. Лікування хронічних форм верхівкового періодонтиту в скорочені терміни. Лікування хронічних форм верхівкового періодонтиту багатокореневих зубів. Вибір методу знеболення та знеболюючого засобу. Перша допомога при гострому гнійному періодонтиті та при загостренні хронічного періодонтиту.

6

4,5

7

Прийом хворого. Проведення основних методів обстеження пацієнта з некаріозними ураженнями: гіперестезія, клиновидний дефект, ерозія емалі, хімічний некроз, флюороз зубів (опитування – уточнення скарг, анамнезу захворювання, анамнезу життя; огляд - зовнішній, присінка порожнини рота, власне порожнини рота, зубних рядів, місця захворювання - причинного зуба; зондування, перкусія, пальпація слизової оболонки порожнини рота у проекції верхівки кореня, пальпація регіональних лімфатичних вузлів). Проведення додаткових методів обстеження пацієнта з некаріозними ураженнями (термодіагностика, електроодонтодіагностика, рентгендіагностика, вітальне фарбування), діагностичних тестів (тест на препарування), оцінка результатів. Заповнення амбулаторної картки хворого. Встановлення діагнозу та визначення тактики лікування некаріозних уражень. Етапи лікування некаріозних уражень. Участь у диспансерному спостереженні пацієнтів.

6

4,5

8

Проведення визначення стану гігієни порожнини рота за індексами Гріна-Верміліона, Федорова-Володкіної. Оцінка результатів. Заповнення амбулаторної картки хворого. Методика проведення професійної гігієни порожнини рота. Методика видалення зубних відкладень ручним способом та з використанням фізичних пристосувань (скейлер) і хімічних засобів.

6

4,5

9

Контроль результатів проведення гігієни порожнини рота за допомогою індексів.

Використання методів диспансерного обліку у профілактичній роботі з населенням.

Комплексна система профілактики карієсу, пульпіту та періодонтиту зубів. Основні елементи програми комплексної системи профілактики. Критерії оцінки ефективності впровадження програми профілактики карієсу зубів та захворювань пародонта.

6

4,5

10

Підсумковий модульний контроль

6

4,5

Усього годин


60

45

105

Кредитів ECTS

3,5


4. Перелік вмінь і практичних навичок для підсумкового модульного контролю модуля 2 та їх оцінювання

№№

з/п

Вміння та практичні навички

Оцінка у балах

1

Підготувати стоматологічну установку, робоче місце, стоматологічний інструментарій, пломбувальні матеріали, обладнання до роботи лікаря-стоматолога на терапевтичному прийомі. Знати правила техніки безпеки при роботі в стоматологічному кабінеті терапевтичного профілю.

2

2

Невідкладна допомога при непритомності, шоці, алергічних реакціях, гіпертонічному кризі у пацієнта на стоматологічному терапевтичному прийомі. Надання невідкладної допомоги пацієнту з гострим гнійним пульпітом, гострим гнійним періодонтитом.

2

3

Суб’єктивне обстеження пацієнта на стоматологічному прийомі у лікаря стоматолога-терапевта: опитування (скарги, анамнез життя, анамнез захворювання). Об’єктивне обстеження (загальний огляд хворого; огляд присінка порожнини рота, власне порожнини рота, зубних рядів, місця захворювання (причинного зуба), зондування, перкусія, пальпація слизової оболонки порожнини рота в проекції верхівки кореня причинного зуба, пальпація реґіонарних лімфатичних вузлів, щитоподібної залози. Оцінка отриманих даних.

3

4

Проведення додаткових методів обстеження: термодіагностика, рентгендіагностика, електро-одонтодіагностика, вітальне забарвлення, люмінесцентна діагностика, трансілюмінаційна діагностика. Оцінка отриманих даних.

3

5

Особливості проведення діагностичних тестів: на препарування, з анестезією, визначення тригерних зон, обстеження місць виходу периферійних гілок трійчастого нерва (т. Валле). Оцінка отриманих даних.

3

6

Визначити кислотостійкість емалі зубів за допомогою ТЕР-тесту (провести та оцінити отримані дані).

2

7

Заповнення амбулаторної картки стоматологічного хворого, запис зубної формули, виписування направлень у фізіотерапевтичний кабінет, на рентген-обстеження. Виписати рецепти призначених лікарських речовин.

2

8

Обґрунтування та формулювання клінічного діагнозу.

3

9

Трактування загальних принципів лікування хворого на карієс, пульпіт, періодонтит.

2

10

Проведення вибору раціонального метода лікування карієсу, пульпіту, періодонтиту з використанням нових матеріалів, методик та технологій. Аналіз віддалених результатів лікування карієсу, пульпіту, періодонтиту.

3

11

Проведення знеболення (аплікаційне, ін’єкційне) твердих тканин зуба та пульпи. Проведення знеболення та застосовування різних його видів.

3

12

Проведення поетапного препарування каріозних порожнини 1-5 класу за Блеком, каріозних порожнин під різні пломбувальні матеріали, атипових каріозних порожнин – розкриття, некректомія, формування порожнини; трепанація коронки інтактного зуба; розкриття порожнини зуба, ампутація, екстирпація пульпи зуба, видалення путридного розпаду з кореневих каналів.

3

13

Проведення медикаментозної обробки каріозної порожнини, кореневих каналів; їх висушування.

1

14

Приготування лікувальної прокладки, замішування пломбувального матеріалу для ізолюючих прокладок, постійних пломб.

3

15

Накладення лікувальної прокладки, тимчасової та постійної пломби (з цементу, з композиту хімічного та світлового твердіння) при лікуванні карієсу, пульпіту, періодонтиту; відновлення анатомічної форми зуба композитними пломбувальними матеріалами при некаріозних ураженнях твердих тканин зуба (ерозія, клиноподібний дефект, гіпоплазія). Накладання девіталізуючої пасти (миш'якова, параформальдегідна) і накладання герметичної пов'язки; видалення герметичної пов'язки, тимчасової, постійної пломби. Проведення шліфування та полірування постійних пломб з різних пломбувальних матеріалів.

3

16

Проведення ендодонтичних маніпуляцій: розкриття верхівкового отвору для створення відтоку ексудату при гострих формах та загостренні хронічного верхівкового періодонтиту; механічна обробка та розширення кореневих каналів за step-back, crown-dоwn техніками. Визначення довжини кореня і кореневого каналу за рентгенівським знімком, за допомогою апекс-локатора.

3

17

Проведення медикаментозної обробки кореневих каналів зубів, муміфікації та імпрегнації їх вмісту; методики електрофорезу та депо-форезу.

3

18

Проведення пломбування кореневих каналів пластичними нетвердіючими, пластичними твердіючими матеріалами з використанням гутаперчових штифтів; проведення розпломбування кореневих каналів.

3

19

Проведення обчислення розповсюдженості, інтенсивності та приросту інтенсивності карієсу. Оцінка ефективності проведення гігієни порожнини рота. Проведення визначення гігієнічного індексу за Федоровим-Володкіною та оцінка стану гігієни порожнини рота.

3

20

Проведення професійної чистки зубів: видалення надясеневого та підясеневого зубного каменю ручним способом і за допомогою скейлера; медикаментозної обробки зубо-ясеневих кишень та слизової оболонки порожнини рота; порведення рем-терапії, покриття зубів фтор-лаком. Надання рекомендацій по гігієні порожнини рота з урахуванням індивідуальних особливостей хворого.

3

21

Проведення диференціальної діагностики початкового карієсу з некаріозними ураженнями, середнього карієсу з хронічним періодонтитом, гострого глибокого карієсу з гіперемією пульпи зуба та хронічними формами пульпіту, гострого гнійного пульпіту з невралгією трійчастого нерва і гострим гайморитом; пульпіту з періодонтитом.

3

22

Призначення по показанням фізичних методів під час комплексного лікування та профілактики карієсу і некаріозних уражень.

2

23

Проведення бесіди, лекції на санітарно-просвітницьку тему.

2

Максимальна кількість балів за практичні навички з підсумкового модульного контролю


80ФОРМИ КОНТРОЛЮ.

Форми контролю і система оцінювання відповідають вимогам програми виробничої лікарської практики для студентів 3-го курсу стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005).

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліку, визначеного програмою з дисципліни.

Всього студент за засвоєння кожного модуля (залікового кредиту) може набрати 200 балів, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному модулі. Одним із видів діяльності студентів та його контролю з боку керівника практики є ведення Щоденника виробничої практики (додаток 1). Щоденник є основним документом проходження виробничої практики. Студенти зобов’язані за період практики кожен день записувати у щоденник все, що зроблено за час роботи. У ньому ж, у загальній послідовності, відображається ІДРС (випуски санітарних бюлетенів, написання рефератів, проведення бесід в організованих дитячих колективах та ін.). Записи в щоденнику завіряє керівник практики від бази та керівник практики від навчального закладу щоденно. У кінці Щоденника розміщується характеристика студента, складена керівником практики від бази, завірена підписом керівника лікувально- профілактичного закладу і печаткою лікувально – профілактичного закладу, а також заповнений студентом і завірений підписами керівників практики цифровий звіт про проведену за час практики роботу.

Наявність заповненого відповідно форми та завіреного підписом керівника практики Щоденника та підсумкового звіта є обов'язковим для допуску студента до підсумкового модульного контролю.

Поточне оцінювання. Керівники виробничої практики аналізують роботу студентів у відділеннях, враховуючи їх дисципліну (студент не повинен мати пропусків днів практики), якість ведення Щоденника, якість оволодіння практичними навичками, визначеними переліком з кожного модуля, що відображається у підсумковому Цифровому звіті, та вміння застосовувати принципи етики та деонтології у практиці лікаря, що зазначається у характеристиці.

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за поточну діяльність, - 120 балів, мінімальна кількість – 72 бали.

Підсумковий модульний контроль. До складання ПМК допускається студент, який виконав програму з виробничої практики і набрав не менше 72 балів під час поточного контролю. Підсумковий модульний контроль проводиться в останній день практики, і приймається комісією, до складу якої входять викладачі профільної кафедри та безпосередні керівники від бази.

Підсумковий модульний контроль з виробничої практики лікарської з профілактики стоматологічних захворювань і з терапевтичної стоматології передбачає демонстрацію на пацієнті або написання алгоритму виконання 6 практичних навичок з переліку, наведеному в програмі практики, і вирішення двох ситуаційних задач з кожного модуля. Ситуаційні задачі добираються з банку тестових завдань, що використовується під час навчання, або відповідальні керівники готують їх додатково.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час підсумкового модульного контролю, становить 80, при цьому:

 • практичні навички – 60 балів (по 10 балів за кожну навичку);

 • ситуаційні задачі – 20 балів (по 10 балів за одну ситуаційну задачу).

Мінімальна кількість балів, яку може отримати студент за підсумковий модульний контроль з кожного модуля - 50 балів.

Оцінка з дисципліни лікарська практика в стоматології виставляється лише студентам, яким зараховано модуль 1 «Профілактика стоматологічних захворювань» та модуль 2 «Терапевтична стоматологія», в останній день практики комісією, до складу якої входять викладачі кафедри дитячої терапевтичної стоматології і профілактики стоматологічних захворювань, кафедри терапевтичної стоматології та безпосередні керівники практики від баз практики.

Кількість балів з дисципліни визначається як середнє арифметичне кількості балів за модуль 1 «Профілактика стоматологічних захворювань» та модуль 2 «Терапевтична стоматологія».

Додаткові бали (від 1 до 6) нараховують за індивідуальну роботу студентам, які підготували змістовні реферати або виступили з доповідями на практичних конференціях або семінарах з лікарями бази практики.
КОНВЕРТАЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ БАЛІВ ЗА модуль У традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями


Сумарна кількість балів за поточну діяльність та підсумковий модульний контроль

Кількість балів, які студент може отримати за поточну діяльність за один день практики

Оцінка за чотирибальною шкалою

170 – 200

12

«5»

140 - 169

9,6

«4»

122 - 139

7,2

«3»

Менше 122

Менше 7,2

«2»

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

 1. Хоменко Л.О., Остапко О.І., Кононович О.Ф., Шматко В.І. та ін. Терапевтична стоматологія дитячого віку. – К.: Книга плюс, 1999. – 536 с.

 2. Стоматологічна профілактика у дітей: Навч. посібник / Хоменко Л.О., Шматко В.І. , Остапко О.І., Біденко Н.В. та ін. – К.: ІСДО, 1993. – 193 с.

 3. Куцевляк В.И. Профилактика стоматологических заболеваний. – Харьков ХГМУ, 2001. – 316 с.

 4. Смоляр Н.І. і співавт. Профілактика стоматологічних захворювань у дітей. – Львів: Світ, 1991. – 153 с.

 5. Данилевский Н.Ф., Вишняк Г.Н., Политун А.М. Пародонтология детского возраста. – К.:Здоров’я, 1981.

 6. Боровский Е.В., Леонтьев В.К. Биология полости рта. – М., 1991. – 304 с.

 7. Виноградова Т.Ф. Стоматология детского возраста . – М.: Медицина, 1987. – 536 с.

 8. Мельниченко Э.М. Профилактика стоматологических заболеваний. – Минск: Высш. шк., 1990. – 157 с.

 9. Пахомов Г.Н. Первичная профилактика в стоматологии. – М.: Медицина, 1983. – 376 с.

 10. Каськова Л.Ф., Новикова С.Ч. Виробнича практика з профілактики стоматологічних захворювань. – Полтава, 2006. – 112с.

 11. Терапевтична стоматологія: Підручник. – У 4 томах/ М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко, А.М.Політун, Л.Ф.Сідельнікова, О.Ф.Несин. – К.: Здоров’я, 2004. – Т. 1, Т.2. – 400 с., 400с.

 12. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації у двох томах/ за ред. проф. Ніколішина А.К. – Т.I,II. – Полтава: Дивосвіт, 2007. – 320с., 280с.

 13. Сидорова А.І., Павленко С.А., Павленкова О.В. Виробнича практика в якості лікаря стоматолога-терапевта. Організація та проведення. Медична документація. – Полтава, 2010. – 170с.

 14. Борисенко А.В. Кариес зубов. – Киев: «Книга плюс», 2005. – 415с.

Додаткова література:

 1. Левицкий А.П., Мизина И.К. Зубной налет. – К.: Здоров’я, 1983. – 80 с.

 2. Федоров Ю.А. Гигиена полости рта. – Л.: Медицина, 1987. – 64 с.

 3. Киселева Е. Как предупредить кариес у детей. – С.- Петербург, 3000. – 38 с.

 4. Кузьмина Є.М. Профилактика стоматологических заболеваний. Учебное пособие. – М. 3001. – 314 с.

 5. Курякина Н.В. Терапевтическая стоматология детского возраста. – М.: Медицинская книга. – Н. Новгород. Издательство НГМИ, 2001. – 744 с.

 6. Яковлева В.И. Диагностика, лечение и профілактика стоматологических заболеваний. – Минск, 1995. - 494с.

 7. Улитковский С.Б. Практическая классификация зубных щеток // Пародонтология. – 1998. - №3. – С. 43 – 44.

 8. Улитковский С.Б. Современные средства гигиены полости рта // Terra medica. – 1995. - №1. – С. 38 – 30.

 9. Улитковский С.Б. Практическая классификация жидких средств гигиены полости рта // Пародонтология. – 1999. - №1. – С. 37 – 38.

 10. Каськова Л.Ф., Бабіна О.О., Амосова Л.І. Виробнича практика в якості медичної сестри стоматологічного відділення. –Полтава. – 2007. - 138с.

 11. Катрушов О.В., Філатова В.Л., Коваленко Т.І. та співавт. Методичні рекомендації з організації та проведення виробничої практики студентів IV курсу медичного факультету з загальної гігієни та екології. –Полтава, 2006. – 36с.

 12. Модель ведення стоматологічного прийому пацієнтів / Ю.В.Опанасюк, О.В.Ляшенко, І.В.Опанасюк, В.В.Кривець // Київ: ТОВ «Інститут прогресивних стоматологічних технологій», 2005. – 90с.

 13. Павленко М. Алгоритмы лечения стоматологических заболеваний / Львов: ГалДент, 2006. – 56с.

 14. Максимовский Ю.М. Организация и оборудование стоматологического кабинета // В кн.: Терапевтическая стоматология: Учебник / Е.В.Боровский, В.С.Иванов Ю.М.Максимовский, Л.Н.Максимовская / Под ред. Проф. Е.В.Боровского, проф. Ю.М.Максимовского – М.: Медицина, 2002. –С. 14-20.

 15. Ковальов Є.В., Марченко І.Я., Шундрик М.А. Обстеження хворого і діагностика одонтопатології в клініці терапевтичної стоматології. – Полтава: «Дивосвіт», 2006. – 140с.

 16. Лукиных Л.М. Лечение и профилактика кариеса зубов. – Медицинская книга. – Издательство НГМА, 1998. – 167с.

 17. Ковалев Є.В., Петрушанко В.М., Сидорова А.І. Пульпіт. Патоморфологія. Клініка. Лікування. – Полтава, 1998. – 119с.

 18. Данилевский Н.Ф., Сидельникова Л.Ф., Рахний Ж.И. Пульпит. –Київ: «Здоров’я», 2003. – 166с.

 19. Ковалев Е.В., Шундрик М.А., Марченко И.Я. Воспаление периодонта / Полтава: «Дивосвіт», 2006. – 173с.

 20. Бургонский В.Г. Современная технология местного обезболивания в стоматологии. – Киев, 2005. – 31с.


Додаток 1
ЩОДЕННИК З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ЛІКАРСЬКОЇ

З ПРОФІЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

(З ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ)

студента ____ групи 3-го курсу стоматологічного факультету
Прізвище_____________________________________________________________

Ім'я__________________________По-батькові______________________________

Клінічна база__________________________________________________________

Терміни проходження практики__________________________________________№№

з/п

Дата

Прізвище, ім’я, по-батькові, вік

I,

II

Скарги і анамнез захворювання

Дані об’єктивного обстеження,

зубна формула

Діагноз українською та латинською мовами

Проведене лікування (що зроблено, етапи лікування, пропис медикаментозних засобів)

УОП

Підписи керівників

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10ХАРАКТЕРИСТИКА

(подається у кінці щоденника)
студента________________________________________групи________курсу

(прізвище, ім’я, по-батькові)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Безпосередній керівник практики ___________________________________

(П.І.П-б, підпис)

Головний лікар лікувального закладу_________________________________

(П.І.П-б., підпис)

М.П.

Критерії оцінки виконаних практичних навичок в баллах:

«5» балів отримує студент, який продемонстрував чи письмово виклав алгоритм проведення маніпуляцій і суттєво обґрунтував їх;
  «4» бали отримує студент, який продемонстрував чи письмово виклав алгоритм проведення маніпуляцій, але припустився незначних помилок;

 «3» бали отримує студент, який продемонстрував чи письмово виклав алгоритм проведення маніпуляцій, але припустився суттєвих помилок;
 «2» бали отримує студент, який продемонстрував чи письмово виклав алгоритм проведення маніпуляцій, але припустився грубих суттєвих помилок.

Додаток 2
ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

Про виконані практичні навички під час виробничої практики лікарської

з модуля 1. Профілактика стоматологічних захворюваньПерелік практичних навичок

Планується

Виконано

Оцінка в балах

1.

Кількість відпрацьованих днів

102.

Кількість оглянутих дітей

453.

Запис зубної формули

45
2 - 5

4.

Визначення індексів КПВ, кп, КПВ+кп

45
2 - 5

5.

Визначення індексів гігієни:


- за Федоровим-Володкіною

35
2 - 5

- Гріном-Вермільоном

10
2 - 5

- Пахомовим

5
2 - 5

- Сілнес-Лоу

5
2 - 5

6.


Визначення стану тканин пародонту


РМА

17
2 - 5

КПІ

15
2 - 5

СРІTN

3
2 - 5

7.

Визначення ТЕР, КОШРЕ, CRT - тесту

10
2 - 5

8.

Аплікації ремінералізуючих розчинів

30
2 - 5

9.

Покриття зубів фтор лаком, гелем

5
2 - 5

10.

Герметизація фісур у тимчасових та постійних зубах

10
2 - 5

11.

Навчання гігієні порожнини рота

45
2 - 5

12.

Проведення контрольованої чистки зубів

35
2 - 5

13.

Професійне очищення зубів

10
2 - 5

14.

Вибір та призначення засобів і методів гігієнічного догляду за порожниною рота

45
2-5

15.


Санітарно - просвітницька робота:


Бесіди

5
2 - 5

Випуск санітарного бюлетеню

1
15

Реферат

1
5

ВСЬОГО72 - 120


Підпис студента________________________________

Підпис керівника від бази практики _______________

Підпис керівника від НМУ _______________________

Додаток 3

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

Про виконані практичні навичи під час виробничої практики лікарської

з модуля 2. Терапевтична стоматологія

Перелік практичних навичок

Кіль-кість навичок

Вико-нано

Оцінка в балах

Кількість відпрацьованих днів

12Прийнято хворих (усього відвідувань пацієнтів)

з них первинних

48-5015Лікування карієсу (усього зубів)

в т.ч. рем.терапія, покриття зубів фторлаком

24-25
-

2-3
2-5

Лікування пульпіту (усього зубів)

- біологічним методом

- хірургічними методами (ампутація, екстирпація)

- в т.ч. під анестезією

- із застосуванням діатермокоагуляції

3-4
2-5

1-2
2-5

1-3
2-5

1-2
2-5

1-2
2-5

Лікування періодонтиту (усього зубів)

3-4
-

Обробка кореневих каналів (кількість, всього)

- за методикою «Step-beck»

- за методикою «Crown down»

8-24
-

8-20
2-5

2-4
2-5

Пломбування кореневих каналів (кількість, всього)

- способом одного конуса (центрального штифта)

- способом холодной латеральної конденсації гутаперчі

- іншими способами

8-24
-

4-10
2-5

4-10
2-5

3-4
2-5

Запломбовано зубів (усього пломб)

- цементами (сілікофосфатними, СІЦ)

-композитними матеріалами:

- хімічними КМ

- КМ світлового твердіння

- іншими пломбувальними матеріалами

30-34
-

3-4
2-5


21-22

6-7

2-5

2-5

1-2
2-5

Визначення індексу гігієни:

- за Федоровим-Володкіною

- за Грином-Верміліоном


7-8

6-7

2-5


Видалення зубного нальоту, каменю (професійна гігієна порожнини рота)


5-6

2-5

Проведення іригацій, аплікацій, інстиляцій

5-6
2-5

Фізичні методи в діагностиці та лікуванні карієсу, пульпіту, періодонтиту

- УВЧ, електрофорез (депофорез)

- ЕОД1-4

10-15


2-5

2-5

Сановано пацієнтів (усього)

8-10Вироблено УОП

150-160

і більшеСанітарно-просвітна робота:

- проведення бесід (реферат)

- випуск санітарних бюлетенів


1

15

15

Сума балів72-120

Підпис студента________________________________

Підпис керівника від бази практики _______________

Підпис керівника від НМУ _______________________

Додаток 4 (зразок)

Міністерство охорони здоров'я України


Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
ВІДОМІСТЬ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ЛІКАРСЬКОЇ

модуль 1. Профілактика стоматологічних захворювань

Навчальний рік ________ Семестр VІ Факультет стоматологічний Курс 3 Група _____

Дата складання підсумкового модульного контролю ___________________________

Декан з виробничої практики, професор __________________________________ Ф.О.Тишко
з/п

Прізвище, ініціали студента

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

ІДРС

Підпис викладача

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Загальна к-ть балів

Підпис викладача

1

2

34

5

6


М.П.
Керівники виробничої практики від бази ______________________________________
(посада, прізвище та ініціали, підпис)

Керівники виробничої практики від навчального закладу: _____________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____________________________ _______________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис) (посада, прізвище та ініціали, підпис)

Відповідальний керівник _________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис)

Міністерство охорони здоров'я України


Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
ВІДОМІСТЬ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ЛІКАРСЬКОЇ

МОДУЛЬ 2. ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

Навчальний рік ________ Семестр VІ Факультет стоматологічний Курс 3 Група _____

Дата складання підсумкового модульного контролю ___________________________

Декан з виробничої практики, професор __________________________________ Ф.О.Тишко
з/п

Прізвище, ініціали студента

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

ІДРС

Підпис викладача

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Загальна к-ть балів

Підпис викладача

1

2

34

5

6М.П.
Керівники виробничої практики від бази ______________________________________
(посада, прізвище та ініціали, підпис)

Керівники виробничої практики від навчального закладу: _____________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____________________________ _______________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис) (посада, прізвище та ініціали, підпис)

Відповідальний керівник _________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис)

Міністерство охорони здоров'я України


Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
ВІДОМІСТЬ успішності З ДИСЦИПЛІНИ

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЛІКАРСЬКА

Навчальний рік ________ Семестр VІ Факультет стоматологічний Курс 3 Група _____

Дата складання підсумкового модульного контролю ___________________________

Декан з виробничої практики, професор __________________________________ Ф.О.Тишко
з/п

Прізвище, ініціали студента

Загальна кількість балів

(модуль 1 + модуль 2)

Оцінка з дисципліни

(модуль 1 + модуль 2)

2

Оцінка за традиційною 4-бальною шкалою

Підпис викладача

1

2

3

4

5

6
М.П.
Керівники виробничої практики від бази ______________________________________
(посада, прізвище та ініціали, підпис)

Керівники виробничої практики від навчального закладу: _____________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис)

_____________________________ _______________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис) (посада, прізвище та ініціали, підпис)

Відповідальний керівник _________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис)
1   2

перейти в каталог файлов
связь с админом