Главная страница

Фарм.Фарм ф-т. Робоча програ-ма навчальної дисципліни


Скачать 0,88 Mb.
НазваниеРобоча програ-ма навчальної дисципліни
АнкорФарм.Фарм ф-т.doc
Дата21.10.2017
Размер0,88 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаФарм.Фарм ф-т.doc
ТипРобоча програма
#34440
страница1 из 6
Каталог
  1   2   3   4   5   6МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Ф А Р М А К О Л О Г І Я

Робоча програ-ма навчальної дисципліни


для студентів вищих медичних закладів освіти

ІІІ-ІV рівнів акредитації

кафедра загальної та клінічної фармакології

Одеса – 2013

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ


Проректор з науково-педагогічної роботи ОНМедУ

проф.____________Бажора Ю.І.

«___» _______________ 20 __ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА


З фармакології

За спеціальністю 7.12020101 «Фармація»

Факультет – фармацевтичний, денна форма навчання


Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них:

Вид контролю

Всього годин/кредитів

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практ.зан.

342/9,5

40

160

142
Розділ I. Лікарська рецептура. Змістовних модулів - 1

12/0,3

-

12

-

Рубіжний контроль

Розділ II. Загальна фармакологія. Змістовних модулів - 1

18/0,5

2

8

8

Рубіжний контроль

Розділ III. Спеціальна фармакологія. Змістовних модулів - 8

312/8,7

38

140

134

Рубіжний контроль

В кінці поточного року - Підсумковий модульний контроль


Робочу програму склали на підставі типової програми з дисципліни

«28 липня» Х., 2011 р.

Програму обговорено на засіданні кафедри «28 серпня 2013 р.». Протокол № 1.

Завідувач кафедри, чл.-кор.НАМНУ,

проф. Кресюн В.Й.

Програму ухвалено на засіданні предметної циклової дисципліни методичної комісії «___» _________ 20___ р. Протокол № _____.

Голова предметної циклової методичної комісії

д.мед.н., проф. Рожковський Я.В.

Програму перезатверджено на засіданні Центральної Координаційно-методичної Ради університету « », протокол № .


  1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.


Програма з фармакології для вищих медичних навчальних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальності «Фармація» 7.110201 напряму підготовки1101 “Медицина” у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 № 239, а також навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційної характеристики, затвердженим наказом МОН України від 31.01.2005 № 52. Термін навчання за цією спеціальністю здійснюється протягом 5 років. Програма з фармакології складена на підставі “Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”, що затверджені наказом МОЗ України від 24.03.2004 р. № 152 зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”.

Згідно з навчальним планом вивчення фармакології здійснюється на 3 курсі продовж V-VI семестру. Провізор повинен знати основи фармакології, тому підготовка неможлива без поглибленого і разом з тим конкретизованого вивчення фармакології.

Згідно з затвердженим планом студентами фармацевтичного факультету заплановано 342 години (9,5 кредитів), з них 40 годин лекцій, 160 годин практичних занять і 142 години самостійної роботи.

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності з вимогами “Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492).

Фармакологія як навчальна дисципліна

а) ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, медичної хімії, біологічної та біоорганічної хімії, нормальної та патологічної фізіології, латинської мови та інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи вивчення студентами клінічної фар­макології, фармакотерапії, фармацевтичної хімії, токси­ко­логічної хімії, фармацевтич­ної опіки, фармакоекономіки, передбачає інтеграцію викладання з цими дис­циплінами; формує уміння застосовувати отримані знання у процесі подальшого навчання та у професійній діяльності; закладає основи професій­но орієнтованого мислення, здорового способу життя та профілактики порушень функцій організму у процесі життєдіяльності людини.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни структурована на модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів, описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту). Фармакологія як дисципліна структурована в 1 модулі:
Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом навчального року.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є:

а) лекції;

б) практичні заняття;

в) самостійна робота студентів.

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів фармакології.

Навчальні заняття за методикою їх організації є практичними, бо передбачають таку організаційну структуру:

1. Підготовчий етап (організаційний, постановка навчальних цілей та їх мотивація, контроль вихідного рівня знань).

2. Основний етап (формування професійних вмінь та навичок щодо визначення загальних принципів фармакокінетики, фармакодинаміки, виписування рецептів, засвоєння фармакологічної логіки, виписування різноманітних лікарських форм, проведення ролевих ігор, розв’язання типових фармакотерапевтичних задач та тестових завдань, проведення дослідів на тваринах та ін.).

3. Заключний етап – контроль кінцевого рівня знань та вмінь (розв’язання нетипових задач, виписування рецептів, корекція лікарських рецептів, розв’язання тестових завдань). Підведення загальних підсумків. Завдання на наступні заняття.

У лекційному курсі передбачено висвітлення проблемних питань відповідних розділів фармакології – історію фармакології, сучасні досягнення фармакологічної науки, залежність дії препаратів від хімічної структури та інших факторів з боку лікарських засобів, особливості їх фармакокінетики і фармакодинаміки, сучасні механізми дії, показання та протипоказання до застосування, побічні ефекти, симптоми передозування, допомогу при отруєнні.

Під час лекцій і практичних занять необхідно використовувати аудіовізуальні засоби навчання: таблиці, слайди, сучасні постери, схеми, кодограми, колекції лікарських препаратів, навчальні фільми, комп’ютерну техніку віртуальні досліди, впро­ваджувати окремі форми фантомного навчання. Наблизитись до реальних умов допоможуть ролеві ігри у „віртуальній” аптеці та ін. При проведенні експериментів на тваринах – враховувати міжнародні вимоги біоетики.

На кожному практичному занятті студенти повинні вести короткий протокол, в якому виписувати рецепти, записувати результати дослідів та відповіді на ситуаційні задачі.

Самостійна робота студентів сьогодні складає майже 50% навчального часу. Вона має бути чітко організована та відповідно проконтрольована. Виділяють такі форми самостійної роботи студентів: підготовка до практичних занять (теоретична підготовка, виконання письмових поза аудиторних завдань тощо), самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять (написання реферату, виконання письмової роботи), підготовка до тестового контролю засвоєння модулю, індивідуальна робота студентів (підготовка огляду наукової літератури за однією з тем). Для уніфікації та підвищення ефективності самостійної роботи для студентів та викладачів складені методичні рекомендації. Після перевірки письмових робіт проводиться аналіз помилок, в разі необхідності - співбесіда. Одна з ефективних форм організації самостійної роботи – підготовка студентами короткої презентації нового лікарського засобу або фармакологічної групи лікарських засобів нового покоління. Виконання такого завдання передбачає самостійний пошук інформації у монографіях, фахових періодичних виданнях, сучасних довідниках, залучення ресурсів INTERNET, тощо. Підготовка та оформлення презентації закріплює навички, які набуті при вивченні дисципліни „Сучасні комп’ютерні технології у фармації”, формує нові уміння, пов’язані з аналізом та узагальненням наукової інформації, готує майбутнього фахівця до публічних виступів та дискусій. Набуття таких навичок та вмінь також необхідно для виконання та захисту магістерських робіт, наукової роботи у СНТ та підготовки доповідей на конференції молодих науковців. Вони закладають підґрунтя для подальшої інформаційно-консультативної роботи провізора.

Аудиторна та поза аудиторна робота студентів повинна бути відображена у відповідних зошитах, в яких виконуються поза аудиторні (в тому числі письмові самостійні роботи) та аудиторні завдання, виписуються рецепти, фіксуються результати дослідів (протоколи), записуються відповіді на ситуаційні та тестові завдання.

Кафедри фармакології мають право вносити зміни до навчальної програми залежно від організаційних і технічних можливостей, напрямків наукових досліджень, екології та господарської діяльності (в межах 15%), але мають виконати в цілому обсяг вимог з дисципліни згідно з кінцевими цілями ОКХ і ОПП за фахом підготовки та навчальним планом.

Навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях під час поточного контролю відповідно до конкретних цілей та під час індивідуальної роботи викладача зі студентом. Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, виписування рецептів, визначення належності препаратів до фармакологічної групи згідно міжнародної класифікації, можливі показники до застосування; аналіз і оцінка результатів інструментальних досліджень і параметрів, що характеризують зміни функції організму тварин під впливом препаратів.

Підсумковий контроль засвоєння кожного модулю, контроль практичних навичок здійснюється по його завершенню.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ECTS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

  1   2   3   4   5   6

перейти в каталог файлов
связь с админом