Главная страница

Пат.ан.стомат. Робоча програма з патоморфології Для спеціальності


НазваниеРобоча програма з патоморфології Для спеціальності
АнкорПат.ан.стомат.doc
Дата28.11.2017
Размер354 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаПат.ан.стомат.doc
ТипРобоча програма
#36745
страница1 из 5
Каталог
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ

Одеський національний медичний університет
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

проф._______________________Бажора Ю.І.

„____”__________________20 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА
З патоморфології

Для спеціальності 7.12010005 “Стоматологія”

Факультет Стоматологічний

Кафедра Патологічної анатомії з секційним курсом
Нормативні даніСтруктура навчальної дисципліни


Кількість годин, з них

Рік

навчання

Вид

контролю
Аудиторних
Всього годин/ кредитів

Лекцій

Практ. занять

СРС
165/5,5

20

90

55


ІІ-ІІІ
Модуль 1: «Загальні патологічні процеси»

Змістовних модулів-3

75 / 2,5

10

42

23

Поточний та підсумковий модульний

Модуль 2:«Спеціальна патоморфологія»

Змістовних модулів-5

90 /3,0

10

48

32


- « -

Робочу програму склали : проф. Ситнікова В.О., доц. Литвиненко М.В., ас. Бурячківський Е.С. на основі Типової програми з патоморфології для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти України ІІІ-IV рівнів акредитації (2010 р.).

Програму обговорено на засіданні кафедри „___”_________20­___р. Протокол №___

Зав. кафедри проф.__________________Ситнікова В.О.
Програму ухвалено на засіданні предметної циклової комісії

„____” __________________20___р. Протокол № ______

Голова предметної циклової комісії __________________ ________проф. Протченко П. З.

(Підпис, вчене звання,, прізвище, ініціали)

Затверджена на засіданні Центральної Координаційно-методичної Ради університету

«____»_____________20__р. Протокол № _____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робочу програму з дисципліни “Патоморфологія” для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складено для кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за спеціальністю 7.12010005 “Стоматологія” з кваліфікацією “лікар-стоматолог” напряму підготовки 1201 “Медицина”, вивчення патоморфології здійснюється впродовж ІV-V семестрів 2-го та 3-го років навчання.

Програма складена у відповідності з наступними нормативними документами:

 • Типовою програмою з патоморфології для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти України ІІІ-IV рівнів акредитації (2010 р.). для кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за спеціальністю 7.12010005“Стоматологія”;

 • Закону України “Про вищу освіту”від 17.01.2002 р. №2984-ІІІ;

 • освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 “Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1201 “Медицина”;

 • постанови Кабінету Міністрів України від 21.01.1998 р. №65 “Про ступеневу освіту”;

 • постанови Кабінету Міністрів України від 07.08.1998 р. №1247 “Про державні стандарти вищої освіти”;

 • наказу МОН України від 31.06.1998 р. №285 “Про вимоги до державних стандартів”;

 • наказу МОЗ України від 24.02.2000 р. за №35 “Про особливості ступінчатої освіти медичного та фармацевтичного спрямування”;

 • наказу МОЗ України від 22.03.2004 р. за №148 “Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”;

 • наказу МОН України від 09.07.2009 р. за №642 “Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента;

 • наказу МОЗ України від 07.12.2009 р. за №929 “Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “лікар-стоматолог” у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю “стоматологія”;

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми.

Патоморфологія як навчальна дисципліна:

а) ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, медичної та біологічної фізики, біонеорганічної, фізико-колоїдної та біоорганічної хімії, анатомії людини, гістології, цитології та ембріології, мікробіології, вірусології та імунології та інтегрується з цими дисциплінами; вивчення дисципліни ґрунтується також на сучасних даних морфологічного дослідження (електронна мікроскопія, імуногістохімія, ауторадіографія, гістохімія і цитохімія);

б) закладає розуміння основи патології клітини та загальнопатологічних процесів, сукупність яких обумовлює морфологічні прояви тих чи інших захворювань;

в) закладає основи знання морфології хвороб на різних етапах їх розвитку (морфогенез), структурних основ одужання, ускладнень та наслідків хвороб;

г) вивчає варіанти патоморфозу захворювань, що виникають у зв'язку з умовами життя людини, що змінюються, та внаслідок різноманітних лікувальних заходів (патологія терапії);

д) закладає основи знання про організацію патологоанатомічної служби та її призначення.

Зіставлення морфологічних і клінічних проявів хвороб на всіх етапах їх розвитку, патологічних станів та хвороб ротової порожнини дозволяє студентам отримати навички клініко-анатомічного аналізу, синтетичного узагальнення діагностичних ознак хвороб і вірного їх тлумачення в причинно-наслідкових співвідношеннях.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни структурована на модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Дисципліна структурована на 2 модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів:

Модуль 1. Загальні патологічні процеси.

Змістові модулі:

 1. Введення. Морфологія ушкодження і загибелі клітин та тканин.

 2. Порушення крово- та лімфообігу. Запалення. Імунопатологічні процеси. Регенерація. Процеси адаптації та компенсації.

 3. Пухлини. Хвороби системи крові.


Модуль 2. Спеціальна патоморфологія.

Змістові модулі:

 1. Хвороби серцево-судинної системи.

 1. Хвороби органів дихання. Хвороби органів травлення.

 2. Хвороби ендокринної системи. Хвороби сечо-статевої системи. Хвороби вагітності та післяпологового періоду. Пре- та перинатальна патологія.

 3. Патологія зубощелепної системи та органів ротової порожнини.

 4. Патоморфологія інфекційних захворювань.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом навчального року.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів (СРС).

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів патоморфології.

Практичні заняття передбачають:

1) дослідження студентами макроскопічних змін уражених ізольованих органів та систем при загальних або спеціальних патологічних процесах;

2) дослідження студентами мікроскопічних змін уражених клітин, тканин та органів при загальних або спеціальних патологічних процесах;

3) вирішення ситуаційних задач (оцінка морфологічних змін при різноманітних патологічних процесах), що мають клініко-анатомічне спрямування.

Студентам рекомендується вести протоколи практичних занять, в яких вони описують макроскопічні та мікроскопічні зміни органів, тканин і клітин при тих чи інших патологічних процесах та замальовують окремі мікропрепарати.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами.

Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести; розв’язування ситуаційних задач; структуровані письмові роботи; структурований за процедурою контроль практичних навичок та умінь (оцінка знань та вмінь аналізувати та трактувати макро- та мікроскопічні зміни клітин, тканин, органів та систем при тих чи інших патологічних процесах), співбесіда.

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

1. Цілі і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі.

  1. Цілі викладання дисципліни:

 1. Аналізувати структурно-функціональні взаємозв'язки і послідовність стадій загальнопатологічних процесів.

 2. Інтерпретувати патологію клітини та обгрунтовувати клінікоморфологічні характеристики загальнопатологічних процесів, що обумовлюють прояви хвороб.

 3. Трактувати етіологію, патогенез та морфологічні зміни на різних етапах розвитку хвороби, структурні онови видужання, ускладнень та наслідків хвороб.

  1. Задачі щодо вивчення дисципліни:

 • вивчення патології клітини та загальнопатологічних процесів, сукупність яких обумовлює прояви тієї чи іншої хвороби;

 • вивчення патогенезу та патологічних змін при хворобах на різних етапах їх розвитку (морфогенезу), структурних основ ускладнень та наслідків хвороби;

 • вивчення наслідків, що виникаютьвнаслідок змін умов життя людини та лікування і проведення діагностичних та лікувальних маніпуляцій.
  1. Перелік дисциплін, необхідних для вивчення патоморфології:


Семестр


Забеспечуюча дисципліна


Патоморфологія

Найменування дисципліни

Найменування розділу


Модуль


Розділ


I, II


Анатомія

людини

Анатомія опорно-рухового апарату, м′язової системи, органів травлення, дихання, серцево-судинної та нервової системи.

ІІ

Спеціальна патоморфологія


I, II


Гістологія

Будова клітини.

Гістологічна будова органів людини

І, ІІ

Загальнопатологічні процесси.

Спеціальна патоморфологія


III, IV


Медична хімія

Обмін білків, жирів, вуглеводів та мінералів.

І, ІІ

Дистрофії.

Хвороби пов′язані з харчуванням.

Обмінні захворювання.


III, IV


Нормальна фізіологія

Фізіологічна діяльність різних органів

І, ІІ

Загальнопатологічні процесси.

Спеціальна патоморфологія


V


Патофізіологія

Вчення про хвороби, етіологія, патогенез, типові патологічні процеси, їх механізми

ІІ

Спеціальна патоморфологія


IV


Мікробіологія

Вчення про інфекцію, класифікація, характеристика окремих збудників.

ІІ

Патоморфологія

інфекційних захворювань.


2. Зміст дисципліни.

2.1 Найменування лекцій, їх зміст та обсяг у годинах.

№ з.п.

ТЕМА

Кількість годин

1.

Предмет і задачі патоморфології. Методи патоморфологічних досліджень. Основні етапи розвитку патоморфології. Морфологія оборотного і необоротного ушкодження клітин і тканин. Внутрішньоклітинне та позаклітинне накопичення білків, вуглеводів та ліпідів. Некроз.

2

2.

Розлади кровообігу та лімфообігу.

2

3.

Загальне вчення про запалення. Ексудативне та продуктивне запалення. Морфологія ексудативного та продуктивного запалення. Патоморфологія імунної системи.

2

4.

Процеси адаптації та компенсації. Регенерація і репарація. Склероз.

2

5.

Загальне вчення про пухлини. Морфологічні особливості пухлин з тканин, що походять з мезенхіми, із епітелію, з нервової тканини.

2

6.

Серцево-судинна патологія.

2

7.

Хвороби органів травлення.

2

8.

Хвороби зубощелепної системи і органів ротової порожнини.

2

9.

Пухлини зубощелепної системи і органів ротової порожнини.

2

10.

Сепсис.

2
РАЗОМ

20
  1   2   3   4   5

перейти в каталог файлов
связь с админом