Главная страница

Пат.ан.мед.фк-т. Робоча програма з патоморфології Для спеціальності


НазваниеРобоча програма з патоморфології Для спеціальності
АнкорПат.ан.мед.фк-т.doc
Дата31.10.2017
Размер270 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаПат.ан.мед.фк-т.doc
ТипРобоча програма
#35152
страница1 из 4
Каталог
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ

Одеський національний медичний університет
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

проф._______________________Бажора Ю.І.

„____”__________________20 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА
З патоморфології

Для спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа»

Факультет Медичний

Кафедра Патологічної анатомії з секційним курсом

Нормативні даніСтруктура навчальної дисципліни


Кількість годин, з них

Рік

навчання

Вид

контролю
Аудиторних
Всього годин/ кредитів

Лекцій

Практ. занять

СРС
210/7,0

40

90

80ІІІ
Модуль 1:

Змістовних модулів-4


94/3,0


16


42


36

Поточний та підсумковий модульний

Модуль 2:

Змістовних модулів-5


116/4,0


24


48


44


- « -


Робочу програму склали :проф. Ситнікова В.О., доц. Литвиненко М.В., ас. Бурячківський Е.С. на основі Типової програми з патоморфології для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти України ІІІ-IV рівнів акредитації 2006 р.

Програму обговорено на засіданні кафедри „___”_________20___р. Протокол №___

Зав. кафедри проф.__________________Ситнікова В.О.

Програму ухвалено на засіданні предметної циклової комісії

„____” __________________20___р. Протокол № ______
Голова предметної циклової комісії __________________ ________проф. Протченко П. З.

(Підпис, вчене звання,, прізвище, ініціали)

Програму затверджено на засіданні Центральної Координаційно-методичної Ради університету „___”_________20­___р. Протокол №___

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Робочу навчальну програму з дисципліни “Патоморфологія” для студентів медичного факультету ОНМедУ складено для спеціальностей “Лікувальна справа” 7.12010001, “Педіатрія” 7.12010002, “Медико-профілактична справа” 7.12010003, бо вивчення патоморфології здійснюється впродовж V - VI семестрів 3-го року навчання, кінцеві цілі з дисципліни однакові й тому складена єдина програма з патоморфології для зазначених спеціальностей.

Програма складена у відповідності з наступними нормативними документами:

- типовою програмою, що складена колективом кафедри патоморфології Харківського державного медичного університету, обговорена на нараді завідувачів однопрофільних кафедр вищих медичних навчальних закладів МОЗ України 18-19 травня 2005 року (м. Запоріжжя, Запоріжський державний медичний університет, протокол № 7 “19” травня 2005 р.) та ухвалена комісією з напряму “Медицина” Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (2006 р.).

- освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 “Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1201 “Медицина”;

- експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005 за №52 “Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” кваліфікації “Лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації України за спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактича справа”;

- рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03 2004 за №152 “Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;

- наказом МОЗ України від 31.01.03 за №148 “Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”;

- інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. Київ. Книга плюс. 2005).

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми.
Патоморфологія як навчальна дисципліна:
а) ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, медичної та біологічної фізики, біонеорганічної, фізико-колоїдної та біоорганічної хімії, анатомії людини, гістології, цитології та ембріології, мікробіології, вірусології та імунології та інтегрується з цими дисциплінами; вивчення дисципліни ґрунтується також на сучасних даних морфологічного дослідження (електронна мікроскопія, імуногістохімія, ауторадіографія, гістохімія і цитохімія);

б) закладає розуміння основи патології клітини та загальпатологічних процесів, сукупність яких обумовлює морфологічні прояви тих чи інших захворювань;

в) закладає основи знання морфології хвороб на різних етапах їх розвитку (морфогенез), структурних основ одужання, ускладнень та наслідків хвороб;

г) вивчає варіанти патоморфозу захворювань, що виникають у зв'язку з умовами життя людини, що змінюються, та внаслідок лікувальних заходів (патологія терапії);

д) закладає основи знання про організацію патологоанатомічної служби та її призначення.

Зіставлення морфологічних і клінічних проявів хвороб на всіх етапах їх розвитку дозволяє студентам отримати навички клініко-анатомічного аналізу, синтетичного узагальнення діагностичних ознак хвороб і вірного їх тлумачення в причинно-наслідкових співвідношеннях.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни структурована на модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового кредиту).

Дисципліна структурована на 2 модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів:

Модуль 1. Загальні патологічні процеси.

Змістові модулі:

1. Введення.Морфологія ушкодження і загибель клітин та тканин.

2. Порушення крово- та лімфообігу. Запалення.

3.Імунопатологічні процеси. Регенерація, процеси адаптації та компенсації.

4.Пухлини.

Модуль 2. Спеціальна патоморфологія.

Змістові модулі:

5. Хвороби системи крові та серцево-судинної системи.

6. Хвороби нервової системи. Хвороби органів дихання. Хвороби органів травлення.

 1. Хвороби ендокринної системи. Хвороби сечо-статевої системи. Хвороби кістково-м'язової системи.

 2. Хвороби вагітності та післяпологового періоду.Хвороби пре- та перинатального періоду. Патоморфологія гіпо- та авітамінозів. Хвороби, що викликані діяльністю людини та впливом зовнішнього середовища.

 3. Патоморфологія інфекційних захворювань.

Кредитно – модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом навчального року.

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів (СРС).

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів патоморфології.

Практичні заняття передбачають:

1) дослідження студентами макроскопічних змін уражених ізольованих органів та систем при загальних або спеціальних патологічних процесах;

2) дослідження студентами мікроскопічних змін уражених клітин, тканин та органів при загальних або спеціальних патологічних процесах;

3) вирішення ситуаційних задач (оцінка морфологічних змін при різноманітних патологічних процесах), що мають клініко-анатомічне спрямування.

Студентам рекомендується вести протоколи практичних занять, в яких вони описують макроскопічні та мікроскопічні зміни органів, тканин і клітин при тих чи інших патологічних процесах та замальовують окремі мікропрепарати.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами.

Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: розв’язування ситуаційних задач; структуровані письмові роботи; структурований за процедурою контроль практичних навичок та умінь (оцінка знань та вмінь аналізувати та трактувати макро- та мікроскопічні зміни клітин, тканин, органів та систем при тих чи інших патологічних процесах).

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю.


1. Цілі і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі.

  1. Цілі викладання дисципліни:

 1. Аналізувати структурно-функціональні взаємозв'язки і послідовність стадій загальнопатологічних процесів.

 2. Інтерпретувати патологію клітини та обгрунтовувати клінікоморфологічні характеристики загальнопатологічних процесів, що обумовлюють прояви хвороб.

 3. Трактувати етіологію, патогенез та морфологічні зміни на різних етапах розвитку хвороби, структурні онови видужання, ускладнень та наслідків хвороб.

  1. Задачі щодо вивчення дисципліни:

 • вивчення патології клітини та загальнопатологічних процесів, сукупність яких обумовлює прояви тієї чи іншої хвороби;

 • вивчення патогенезу та патологічних змін при хворобах на різних етапах їх розвитку (морфогенезу), структурних основ ускладнень та наслідків хвороби;

 • вивчення наслідків, що виникаютьвнаслідок змін умов життя людини та лікування і проведення діагностичних та лікувальних маніпуляцій.  1. Перелік дисциплін, необхідних для вивчення патоморфології:


Семестр


Забеспечуюча дисципліна


Патоморфологія

Найменування дисципліни

Найменування розділу


Модуль


Розділ


I, II


Анатомія

людини

Анатомія опорно-рухового апарату, м′язової системи, органів травлення, дихання, серцево-судинної та нервової системи.

ІІ

Спеціальна патоморфологія


I, II


Гістологія

Будова клітини.

Гістологічна будова органів людини

І, ІІ

Загальнопатологічні процесси.

Спеціальна патоморфологія


III, IV


Медична хімія

Обмін білків, жирів, вуглеводів та мінералів.

І, ІІ

Дистрофії.

Хвороби пов′язані з харчуванням.

Обмінні захворювання.


III, IV


Нормальна фізіологія

Фізіологічна діяльність різних органів

І, ІІ

Загальнопатологічні процесси.

Спеціальна патоморфологія


V


Патофізіологія

Вчення про хвороби, етіологія, патогенез, типові патологічні процеси, їх механізми

ІІ

Спеціальна патоморфологія


IV


Мікробіологія

Вчення про інфекцію, класифікація, характеристика окремих збудників.

ІІ

Патоморфологія

інфекційних захворювань.2. Зміст дисципліни.

2.1 Найменування лекцій, їх зміст та обсяг у годинах.

№ з.п.

ТЕМА

Кількість годин

1.

Предмет і задачі патоморфології. Методи патоморфологічних досліджень. Основні етапи розвитку патоморфології. Морфологія оборотнього і необоротнього ушкодження клітин і тканин. Внутрішньоклітинне та позаклітинне накопичення білків, вуглеводів та ліпідів.

2

2.

Пошкодження і загибель клітин та тканин. Некроз і апоптоз. Патологічна анатомія органної недостатності. Основи танатології. Смерть, визначення, ознаки смерті.

2

3.

Розлади кровообігу: гіперемія, ішемія, інфаркт, кровотеча, крововилив, стаз, плазморагія. Шок. Порушення лімфообігу.

2

4.

Загальне вчення про запалення. Ексудативне запалення. Морфологія ексудативного запалення.

2

5.

Патоморфологія імунної системи. Реакції та механізми гіперчутливості.

2

6.

Процеси адаптації та компенсації. Регенерація і репарація. Склероз.

2

7.

Загальне вчення про пухлини. Морфологічні особливості пухлин з тканин, що походять з мезенхіми.

2

8.

Номенклатура і морфологічні особливості пухлин нервової тканини. Особливості пухлин центральної нервової системи.

2

9.

Лейкози (лейкемії) та лімфоми.

2

10.

Атеросклероз і артеріосклероз. Ішемічна хвороба серця.

2

11.

Системні хвороби сполучної тканини з аутоімунізацією.

2

12.

Хвороби нервової системи.

Церебро-васкулярна хвороба.

2

13.

Захворювання органів дихання.

2

14.

Хвороби стравоходу, шлунка та кишечника.

2

15.

Хвороби гіпофіза. Цукровий діабет. Захворювання щитовидної залози. Захворювання надниркових залоз.

2

16.

Хвороби нирок.

2

17.

Пре- та перинатальна патологія.

2

18.

Інфекційні і паразитарні хвороби. Характеристика інфекційного процесу. Кишкові інфекційні хвороби.

2

19.

Вірусні повітряно-краплинні інфекції. ВІЛ-інфекція. Сказ. Рікетсиози. Прионові інфекції.

2

20.

Туберкульоз.

2
РАЗОМ

40

2.2 Найменування тем практичних занять, їх зміст та обсяг у годинах.

№ з.п.

ТЕМА

Кількість годин

1

Предмет і задачі патоморфології. Методи патоморфологічних досліджень. Основні етапи розвитку патоморфології. Морфологія оборотнього і необоротнього ушкодження клітин і тканин. Внутрішньоклітинне накопичення білків, вуглеводів та ліпідів.

2Морфологія оборотнього і необоротнього ушкодження клітин і тканин. Позаклітинне накопичення білків, вуглеводів та ліпідів

2Порушення обміну речовин і їх метаболізму. Морфологія патологічного накопичення ендогенних і екзогенних пігментів. Морфологія порушення мінерального обміну.

2Пошкодження і загибель клітин та тканин. Некроз і апоптоз. Патологічна анатомія органної недостатності. Основи танатології. Смерть, визначення, ознаки смерті.

2Розлади кровообігу: гіперемія, ішемія, інфаркт, кровотеча, крововилив, стаз, плазморагія. Шок. Порушення лімфообігу.

2Порушення гемостазу. Тромбоз, ДВЗ-синдром.

Емболія.

2Загальне вчення про запалення. Ексудативне запалення. Морфологія ексудативного запалення.

2Проліферативне запалення. Специфічне запалення. Гранульоматоз.

2Рубіжний контроль.

2Патоморфологія імунної системи. Реакції та механізми гіперчутливості.

2Аутоімунні хвороби. Імунодефіцитні стани.

2Процеси адаптації та компенсації.

2Регенерація і репарація. Склероз.

2Загальне вчення про пухлини. Морфологічні особливості пухлин з тканин, що походять з мезенхіми.

2Номенклатура і морфологічні особливості пухлин нервової тканини. Особливості пухлин центральної нервової системи.

2Номенклатура та морфологічні особливості пухлин, що походять із меланінутворюючої тканини.

2Номенклатура і морфологічні особливості пухлин з епітелію.

2Морфологічні особливості епітеліальних пухлин окремих органів.

2Особливості пухлинного росту в дитячому віці. Дизонтогенетичні пухлини. Тератоми та тератобластоми.

2Рубіжний контроль.

2Підсумковий контроль засвоєння модуля 1

2Анемії. Тромбоцитопенії та тромбоцитопатії. Коагулопатії.

2Лейкози (лейкемії) та лімфоми.

2Атеросклероз і артеріосклероз. Ішемічна хвороба серця.

2Гіпертензія та артеріолосклероз. Гіпертонічна хвороба та симптоматичні гіпертензії.

2Системні хвороби сполучної тканини з аутоімунізацією.

2Системні васкуліти.

2Хвороби нервової системи. Церебро-васкулярна хвороба.

2Рубіжний контроль

2Захворювання органів дихання.

2Хвороби стравоходу та шлунка.

2Хвороби кишечника.

2Хвороби печінки, жовчовивідної системи та підшлункової залози.

2Хвороби гіпофіза. Цукровий діабет. Захворювання щитовидної залози. Захворювання надниркових залоз.

2Хвороби жіночої та чоловічої статевої системи.

2Хвороби нирок.

2Пре- та перинатальна патологія.

2Патоморфологічні зміни хвороб, пов'язаних з харчуванням. Променева хвороба, професійні хвороби, лікарняна хвороба та ін.

2Рубіжний контроль

2Інфекційні і паразитарні хвороби. Характеристика інфекційного процесу. Кишкові інфекційні хвороби.

2Вірусні повітряно-краплинні інфекції. ВІЛ-інфекція. Сказ. Рікетсиози. Прионові інфекції.

2Дитячі інфекції.

2Туберкульоз.

2Сепсіс. Карантинні інфекції. Сифіліс.

2Рубіжний контроль

2
РАЗОМ

90
  1   2   3   4

перейти в каталог файлов
связь с админом